Franchisová smlouva

  • Franchisová smlouva (někdy nazývaná franchisingová smlouva) nejdůležitější dokument, který upravuje smluvní vztah mezi franchisorem a franchisantem.

 

Franchisová smlouva není v ČR, jakož i v mnoha zemích Evropy, právně upravena – jedná se o tzv. nepojmenovanou/innominátní smlouvu – viz Obchodní zákoník, § 269, odst. 2, v platném znění. Evropský kodex etiky franchisingu stanovuje však její minimální obsah. Od r. 2004 (po vstupu do EU) je uplatňováno i v České republice evropské soutěžní právo a k franchisovým smlouvám se pojící Nařízení o blokových výjimkách. Pro sjednávání franchisových smluv má v ČR význam z hlediska soutěžního práva zákon č.  143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (§ 3 stanovuje zákaz pro všechny dohody, které by jakkoli narušili hospodářskou soutěž). Vliv na uzavírání franchisových smluv mají dále zákony upravující duševní vlastnictví, ochranu důvěrných informací, ochranné známky, zákony o užitných vzorech a další daňové a právní předpisy.

 

Funkční, dle možností jednoznačně formulovaná franchisová smlouva s přílohami zajistí optimální rozvoj vztahu obou smluvních partnerů. Franchisová smlouva není tedy popsána v zákoně. Jedná se o smlouvu mezi dvěma podnikateli a české právo dává možnost oběma stranám dohodnout se volně na náležitostech této smlouvy.

 

Určitým návodem, rámcem pro vypracování franchisové smlouvy je Evropský kodex etiky franchisingu, který určuje řadu náležitostí smlouvy jako základu spolupráce obou subjektů. 

Ing. Aleš Tulpa uveden v Knize Osobností OXFORD ENCYCLOPEDIA.
Více informací zde